Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Focus gebieden


De 6 thema's die onze focus hebben.

Armoedebestrijding & Educatie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan met toegang tot voldoende en gevarieerd voedsel. Zorgen over het kunnen verkrijgen van voeding mogen geen dominante rol spelen in het dagelijks leven. In delen van de wereld waar voedselvoorziening onzeker is, ligt een duurzame oplossing van armoede dikwijls besloten in educatie: zowel in directe vorm (het leren verbouwen van voldoende gezonde voedingsmiddelen zonder natuurlijke bronnen uit te putten) als in indirecte vorm: educatie als basis voor betaald werk dat mensen in staat stelt voedsel te kopen in hun directe omgeving in plaats van het zelf te verbouwen.

Natuur & Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit als gevolg van menselijk handelen moet een halt toe worden geroepen om het welzijn van mens en dier te waarborgen en een leefbare wereld te behouden voor volgende generaties. De natuur is een ongekend krachtig en flexibel systeem. Door menselijk handelen dreigen ecosystemen echter uit balans gebracht te worden, met mogelijk onomkeerbare consequenties. Door de invloed van dit menselijk handelen te onderzoeken en vervolgens actief te beperken, dient de natuur in staat gesteld te worden te herstellen. Waar nodig dienen geselecteerde gebieden beschermd en afgesloten te worden om te voorkomen dat meer soorten verloren gaan, met alle consequenties (bekend en onbekend) van dien.

Mens in Nood

Een medemens in acute nood dient te worden geholpen.
Dit geldt voor ieder medemens in nood: ongeacht op welke afstand van ons dat leed zich afspeelt, of binnen welke bevolkingsgroep, en of wij ons wel of niet met de betrokkenen associëren op basis van uiterlijke kenmerken of cultuur. De empathie en actiebereidheid waarmee we mensen in nood bejegenen zou gelijk moeten zijn aan die in onze eigen directe leefomgeving. Menselijk leed dient te allen tijde geminimaliseerd om een beter leven na te streven – voor ieder mens. Het feit dat noodhulp niet altijd duurzaam of maximaal efficiënt kan worden ingericht door de aard van acute noodsituaties, ontslaat ons niet van de morele verplichting om bij wereldwijde crisis situaties die gepaard gaan met grootschalig menselijk leed in te grijpen om waar mogelijk leed te verzachten.

Gezondheid & Onderzoek

Investeringen in verbeterde gezondheidszorg kunnen een groot effect hebben op het voorkomen van onnodig leed en het vergroten van het aantal gezonde levensjaren van de wereldwijde bevolking. In de westerse wereld zijn de middelen, kennis en intrinsieke motivatie om te investeren in gezondheidsonderzoek ruim aanwezig. In armere gebieden van de wereld ontbreken de middelen om leed en zelfs overlijden door elementaire ziekten te voorkomen. De “return on investment” van medische zorg in deze minder ontwikkelde of armere delen van de wereld is relatief het grootst. Dit maakt dat juist daar geïnvesteerd moet worden in het redden en kwalitatief verbeteren van mensenlevens met medicatie, preventie en educatie op het gebied van gezondheidszorg.

Klimaat & Energie

Klimaatverandering ten gevolg van het voorzien in de wereldwijde energiebehoefte middels fossiele brandstoffen is één van de grootste bedreigingen van mens en natuur in onze tijd. Mede vanwege het vertragende effect van uitstoot van broeikasgassen op het klimaat, is de transitie naar een duurzame energievoorziening op grote schaal van de allergrootste prioriteit. In deze transitie moet gefocust worden op maximale reductie van huidige uitstoot door o.a. energievoorziening, transport en industrie in de westerse wereld te verduurzamen. Tegelijkertijd moeten nieuwe bronnen van grootschalige uitstoot in opkomende economieën voorkomen worden, door de tussenstap van goedkope fossiele brandstoffen volledig over te slaan. Vanwege de urgentie van klimaatverandering wordt onderzoek naar methodes om uitgestoten broeikasgassen op te slaan of af te vangen niet uitgesloten.

Water

Een schone en evenwichtige waterkringloop is van onschatbare waarde voor mens en natuur. Verbeteren van sanitaire hygiëne is een uiterst effectieve manier om mensenlevens te redden. Schoon en voldoende water is een cruciaal en te vaak onderschat element voor gezonde ecosystemen, duurzame voedselvoorziening en menselijke gezondheid. Omdat menselijk handelen en klimaatverandering water kringlopen hebben verstoord wereldwijd, en omdat water relatief beheersbaar is met moderne technologieën, moet geïnvesteerd worden in water. Enerzijds in mogelijkheden om met spaarzame irrigatie en innovatieve waterzuivering het verbouwen van voedsel mogelijk te maken op plekken waar dit door droogte moeilijk is, anderzijds in schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen om onnodige sterfte door bijvoorbeeld diarree, cholera, tyfus en dysenterie te voorkomen.

Stichting Nieuwe Waarde ondersteunt diverse projecten binnen deze focusgebieden.
Bekijk het gehele project overzicht hier: