Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Mens in Nood

Een medemens in acute nood dient te worden geholpen. Dit geldt voor ieder medemens in nood: ongeacht op welke afstand van ons dat leed zich afspeelt, of binnen welke bevolkingsgroep, en of wij ons wel of niet met de betrokkenen associëren op basis van uiterlijke kenmerken of cultuur. De empathie en actiebereidheid waarmee we mensen in nood bejegenen zou gelijk moeten zijn aan die in onze eigen directe leefomgeving. Menselijk leed dient te allen tijde geminimaliseerd om een beter leven na te streven – voor ieder mens. Het feit dat noodhulp niet altijd duurzaam of maximaal efficiënt kan worden ingericht door de aard van acute noodsituaties, ontslaat ons niet van de morele verplichting om bij wereldwijde crisis situaties die gepaard gaan met grootschalig menselijk leed in te grijpen om waar mogelijk leed te verzachten.


 

SNW ondersteunt urgente (en daarmee niet noodzakelijkerwijs duurzame) hulp aan slachtoffers van gewelddadige conflicten, acute hongersnoden en natuurrampen op basis van directe noodzaak in getroffen regio’s.

Voor ondersteuning binnen dit focusgebied heeft SNW geen strikte voorwaarden en wordt per crisis situatie beoordeeld of steun wenselijk en noodzakelijk is. Financiële steun wordt uitsluitend verleend aan internationaal opererende organisaties met vertegenwoordiging in Nederland die in ramp- en oorlogsgebieden actief en lokaal opereren.

Het jaarlijkse budget voor dit focusgebied wordt niet noodzakelijk in dezelfde periode besteed en kan mogelijk “bewaard” worden tot een volgende acute noodsituatie in het volgende begrotingsjaar.

Hierboven staan enkele voorbeeld projecten op dit focusgebied.
Bekijk het gehele project overzicht hier: