Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Klimaat & Energie

Klimaatverandering ten gevolg van het voorzien in de wereldwijde energiebehoefte middels fossiele brandstoffen is één van de grootste bedreigingen van mens en natuur in onze tijd. Mede vanwege het vertragende effect van uitstoot van broeikasgassen op het klimaat, is de transitie naar een duurzame energievoorziening op grote schaal van de allergrootste prioriteit. In deze transitie moet gefocust worden op maximale reductie van huidige uitstoot door o.a. energievoorziening, transport en industrie in de westerse wereld te verduurzamen. Tegelijkertijd moeten nieuwe bronnen van grootschalige uitstoot in opkomende economieën voorkomen worden, door de tussenstap van goedkope fossiele brandstoffen volledig over te slaan. Vanwege de urgentie van klimaatverandering, kunnen onderzoeken naar (en investeringen in) methodes om uitgestoten broeikasgassen op te slaan of af te vangen niet worden uitgesloten.


 

Onder dit thema valt het tegengaan van klimaatverandering door transitie naar duurzame energiebronnen, en het ontwikkelen van technologieën om ook arme bevolkingsgroepen in onderontwikkelde regio’s te voorzien van een schone energievoorziening.

SNW ondersteunt projecten die:
– bijdragen aan de energietransitie richting duurzame energie
– bijdragen aan de reductie van broeikasgassen
– bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering
– bijdragen aan onderzoek naar, en ontwikkeling van, methoden om broeikasgassen op te slaan of af te vangen

Als voorwaarde wordt gesteld dat er sprake is van een samenwerkingsverband met meerdere partijen en ook vanuit meerdere bronnen financiering is gerealiseerd, vanwege het kapitaalintensieve karakter van dergelijke grootschalige projecten. De focus ligt met name op projecten met hoogwaardige technologie of projecten die bewezen effectieve technologie op grotere schaal of tegen lagere kosten beschikbaar maken voor minder ontwikkelde gebieden. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via internationale organisaties met vertegenwoordiging in Nederland. Voor lokale projecten in onderontwikkelde gebieden, is permanente betrokkenheid van een lokale partner een aanvullende vereiste.

Hierboven staan enkele voorbeeld projecten op dit focusgebied.
Bekijk het gehele project overzicht hier: